• +359883 30 30 45
  • Услови за користење

   Со користењето на интернет страницата www.zvucnaizolacija.com.mk, секое нејзино мени, категорија или подкaтегорија, пасус или подпасус, како и со појавата, развојот и престанокот на секој однос кој ќе произлезе како последица на користење на овој сајт, Вие ја давате вашата согласност да бидете обврзани со сегашните општи услови за користење на наведениот сајт, како и од сите други услови со кои се регулираат одделни односи, условени од неговото користење. При наведените хипотези во претходната реченица Вие исто така доставувате ваша согласност за собирање и употреба за целите на сајтот условени од него ,односно за доставените од Вас лични информации. Поврзување од општите и профилирани услови е применливо како кон тековната конфигурација на сајтот, така и кон сите промени во него, направени во форма на дополнувања и измени или воведување на нови менија, категории, секции и друго. Ако не се согласувате со изложеното или не сакате да дадете ваша согласност за поврзување од општите или посебните услови на сајтот, не е дозволено  овој сајт да го посетувате и да го користите односно да сте во земја со условени од него односи.

    

   Ако имате било какви прашања и / или коментари во врска со нашиот сајт, можете да не контактирате, како што е предвидено во делот "контакти" на почетната страница на сајтот.

    

     I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

    

   1. Овој документ содржи Општи услови според кои DECIBEL Ltd обезбедува услуги на потрошувачите / клиентите преку Интернет страната www.zvucnaizolacija.com.mk. Овие услови ги обврзуваат сите корисници. Со притискање на копчето "НАРАЧАЈ", корисникот / клиентот се согласува ,целосно прифаќа и се обврзува да ги почитува овие Услови.

   2. Идентификација на корисникот / клиентот со цел репродукција на изјавата како за прифаќање на Општите услови, така и за направената порачка, која се врши преку логирање - датотека на серверот на www.zvucnaizolacija.com.mk, чување на IP адресата на корисникот / клиентот, како и секоја друга информација.

   3. Производите, кои се наоѓаат на интернет страницата на www.zvucnaizolacija.com.mk не претставуваат правно обврзувачка понуда, а се повеќе демонстративен онлајн каталог, опишувајќи ја производната линија на трговецот.

   4. По кликнувањето на копчето "Нарачај", корисниците се согласуваат да купат стоки кои се наоѓаат во виртуелната количка. Оваа акција е правно обврзувачка.Клиентот добива потврда на нарачката и со добивање на оваа потврда се смета дека договорот е склучен.При испраќање на договорот или при потврдувањето се склучува своевиден купопродажен договор за продажба.

   5. Трговецот го задржува правото да направи одбивање од испорака на потврдена нарачка во случај ако стоките не се достапни. Во отсуство на акции за достапност на бараната стока, во рамките на работната недела трговецот да го извести корисникот / клиентот за исцрпувањето на производите преку испраќање на порака до посочениот Клиент, преку електронска адреса или на наведениот телефонски број. Во случај кога е направен превод на сметката на трговецот, клиентот ќе може да избира помеѓу наплата на износите, откажување од договорот или преку супституциона нарачка.

    

   6. Договорен јазик е македонски, а плаќањата ќе се вршат во македонски денари  со ДДВ. Користење на интернет страницата www.zvucnaizolacija.com.mk, секое нејзино мени, категорија или подкатегорија, пасусот или подпасусот, како и со појавата, развојот и престанокот на секој однос,  ќе произлезе како последица на користењето на овој сајт, Вие ја давате вашата согласност да бидете обврзани со овие Услови за користење на сајтот, како и од сите други услови со кои се регулираат одделни односи, условени од неговото користење. При наведената хипотеза во претходната реченица Вие исто така доставувате ваша согласност за собирање и употреба за целите на сајтот и условите од неговиот однос на доставените од Вас лични информации. Поврзување од општите и профилирани услови е применливо како кон тековната конфигурација на сајтот, така и кон сите промени во него, направени во форма на дополнувања и измени или воведување на нови менија, категории, секции и друго. Ако не се согласувате со изложеното или не сакате да дадете ваша согласност за поврзување од општите или посебните услови на сајтот, тогаш не е дозволено да го посетувате, или да го користите.

   Ако имате било какви прашања и / или коментари во врска со нашиот сајт, можете да не контактирате, како што е предвидено во делот "контакти" на почетната страница на сајтот.

    

   II. ИСПОРАКА

    

   7. Корисникот / клиентот носи целосен ризик од оштетување / губење на стоката при испораката. Веднаш по предавање на стоката на страна на курир, трговецот се ослободува од ризикот кој се пренесува врз корисникот / клиентот. Трговецот не сноси одговорност за задоцнување во случај кога доцнењето се должи на курир или друг провајдер.

   8. Веднаш по испораката, стоката треба да биде внимателно разгледана од корисникот / клиентот или овластеното од него лице. Оштетување, удари и други оштетувања треба да бидат пријавени веднаш на трговецот. Во случај да биде утврдено присуство на штета која се добила при транспортот на стоката, трговецот не сноси одговорност за продажбата на услугата на оваа стока. Во случаите кога од трговецот се поставени во писмена форма, за конкретен датум и час за испорака, изјавата има обврзувачка сила. При наведена погрешна адреса, лице за контакт и / или телефон при поднесување на пријавата, трговецот не е обврзан од какво и да е обврска за извршување на договорот.

   8а. При пренос на стоката клиентот или овластеното  лице потпишуваат придружни документи. За овластено лице се смета секој кој не е носител на барањето, но ја прифаќа стоката на испораката и е на наведената адреса на клиентот.

   При одбивање за добивање на стоката надвор од случаите опишани подолу, одбивањето се смета за неосновано и Клиентот должи плаќање на трошоците за испорака и враќање на стоката. Во случај да клиентот не биде пронајден во рокот за испорака на наведената адреса или не биде обезбеден пристап и услови за пренос на стоката во овој рок, трговецот се ослободува од обврската да достави барање за купување на стока.

   8б. Кога  приложената стока очигледно не одговара на бараната за купување од клиентот  и тоа може да се утврди преку обичниот нејзин преглед,

   клиентот може да бара приложената  стока да биде заменета, со негово приложено барање за купување во рок од 24 часа од приемот.

    

   III. ЦЕНИ

    

   9. Цените наведени на сајтот го вклучуваат транспортот до адресата на испорака, во зависност од моменталната маркетинг стратегија на продавачот. Во случај кога стоките се испраќаат надвор од територијата на Република Македонија, корисникот / клиентот треба да ги плати сите царински и др.трошоци поврзани со извозот.

    

   IV. ПРАВА И ОБВРСКИ НА КОРИСНИКОТ / КЛИЕНТОТ

    

   10. Корисникот / клиентот има можност да гледа и / по регистрација / да ја порачува објавената стока на интернет продавницата www.zvucnaizolacija.com.mk

   11. Корисникот / клиентот има право да се информира за состојбата на вашата нарачка.

   12. Корисникот / клиентот носи целосна одговорност за зачувување на своето корисничко име и лозинка, како и за сите активности кои се вршат од него или од трето лице со користење на корисничко име и лозинка. Корисникот е должен веднаш да го извести трговецот за секој случај на неовластен пристап преку користење на неговото корисничко име и лозинка, како и секогаш кога постои опасност од таквото користење.

   13. Корисникот е должен да ја плати цената на вашата нарачка според објавениот начин на страницата www.zvucnaizolacija.com.mk.

   14. Секој корисник, без разлика дали е клиент на трговецот се обврзува при користење на услугите:

   • • да не ги крши и да ги почитува основните права и слободи на граѓаните и човекови права, согласно Уставот и законите на Република Македонија и признатите меѓународни акти;
   • • да не е во спротивност со доброто име на друг и да не повикува кон насилна промена на уставно воспоставениот поредок, кон извршување на     кривично дело, насилство над личноста или кон разгорување на расна, национална, етничка или верска омраза;
   • • да не ги нарушува странските материјални или нематеријални, апсолутни или релативни права и интереси, како право на сопственост, право на     интелектуална сопственост и др .; 
   • • да го почитува македонското законодавство, применливите странски закони, правилата на моралот и добрите манири и Интернет етиката при користење на услугите DECIBEL Ltd услуги;
   • • да го извести веднаш трговецот за секој случај на извршена или отворена повреда при користење на услугите;
   • • да не наплаќа, испраќа, пренесува, дистрибуира или користи на каков и да било начин и да не прави домен на трети лица софтвер, компјутерски програми, датотеки, апликации или други материјали кои содржат компјутерски вируси, системи за неовластени далечински контроли ("тројански коњи "), компјутерски кодови, или материјали наменети да го прекинат, да го отежнат, нарушат или ограничат нормалното функционирање на компјутерскиот хардвер или софтвер, или телекомуникациските капацитети или да направат неовластено упад или пристап во странските ресурси или софтвер;
   • • да не врши злонамерни активности;
   • • да го обештети трговецот и сите трети лица за сите претрпени штети и загуби на профит, вклучувајќи  секакви трошоци и платени адвокатски хонорари, склучени поради покренати побарувања од и / или платени бенефиции на трети лица во врска со Интернет страници, линкови, материјали или информации кои Корисникот ги користел лоцирани на серверот, испраќал, ширел, направил домен на трети лица или ги направил достапни преку www.zvucnaizolacija.com.mk  во кршење на законот, овие услови, добрите манири или интернет етиката;

   14а. Клиентот се обврзува да посочи точен и валиден телефон, адреса за испорака и електронска адреса, да ја плати цената на стоката, да ги плати трошоците за испорака, кога истата не е бесплатна и да обезбеди пристап и можност за добивање на стоката. Во случај кога не е експлицитно наведено дека испораката е бесплатна, истата ќе биде предмет за разгледување.

    

   V. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ТРГОВЕЦ

    

   15. Трговецот нема обврска и објективна можност да го контролира начинот на кој корисниците ги користат услугите.

   16. Трговецот има право, но не и обврска да задржува материјали и информации лоцирани на серверот на www.zvucnaizolacija.com.mk.

   17. Трговецот има право во секое време, без известување на корисникот / клиентот кога горенаведениот ги користи услугите во прекршување на овие услови, како и при проценка на трговецот да прекине, суспендира или да ги измени услугите во врска со користењето на сајтот. Трговецот не сноси одговорност спрема корисниците и трети лица за претрпената штета и изгубена добивка, ако се случи поради раскинувањето, запирање, промената или ограничување на услугите, бришењето, модификацијата, загубата, недостоверноста, или неточноста на пораки, материјали или информации, кои се извршени и се користат , снимаат или станале достапни преку www.zvucnaizolacija.com.mk.

   17а. Трговецот по добивањето на уплатата се обврзува да ги пренесе на корисникот / клиентот сопственоста на бараната за купување од него стока, да достави во рок декларација за купување на стока, да провери за техничката исправност на секој артикал пред да биде испратен (во случај дека тоа е можно без да се нарушува интегритетот на пакувањето).

   18. Трговецот не сноси одговорност за штета предизвикана врз софтверот, хардверот или телекомуникациски објекти, или за загуба на податоци, ако произлезат од материјали или ресурси, барани, натоварени или ги користи на каков и да било начин преку услугите. Советите, консултациите или помошта од специјалистите и вработените на трговецот во врска со користењето на услугите од страна на корисниците, не предизвикува било каква одговорност или обврска за трговецот. Друштвото не сноси одговорност при неверство на посочената од производителот информација за стоката.

   19. Трговецот има право да собира и користи информации кои се однесуваат на неговите Членови / клиенти, без разлика дали се регистрирани.

   20. Информациите од претходниот член можат да бидат користени од трговецот, освен во случаи на експлицитно несогласување на Корисникот, испратено на следниов e-mail адреса contact@decibel.bg, трговецот собира и ги користи информациите за да ги подобрува понудените услуги. Сите цели за кои трговецот ќе ги користи информациите ќе бидат прилагодени на бугарското законодавство, важечките меѓународни акти и пристојност.

   21. Tрговецот не сноси одговорност за неисполнување на обврските од овој договор при настанување на околности кои трговецот не ги предвидел и не бил должен да ги пропише - вклучи., Случаи на случајни настани, проблеми во глобалната мрежа на интернетот и во обезбедувањето на услугите надвор од контролата на трговецот.

   22. Tрговецот има право да инсталира на компјутерите на корисниците куки (cookies). Куките претставуваат текстуални датотеки кои се задржуваат од Интернет страницата на хард дискот на корисникот и овозможуваат обновување на информации за корисникот, како го идентификуваат и може да се овозможи следење на неговите активности, Интернет страниците кои ги посетува, хипер-врските кои ги користи, информациите што ги користи и снима и друго.

    

    VI. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

    

   23 Трговецот обезбедува на своите корисници / клиенти доверливост на доставените информации и лични податоци. Тие нема да бидат употребени и се обезбедени со знаење на трети лица надвор од случаите и под условите утврдени во сегашните општи услови. Трговецот ги брани личните податоци на корисникот / клиентот, откако станале негови познати при пополнување на електронската форма за извршување на барање за купување, како оваа обврска престанува во случај кога за Клиентот се обезбедено неточни податоци. Предмет на постојното законодавство и одредбите на овие Услови, трговецот може да ги користи личните податоци на клиентот единствено и само за целите утврдени во договорот. Секакви други цели, за кои се користат податоците ќе бидат прилагодени на македонското законодавство, важечките меѓународни акти, Интернет етиката, правилата на моралот и добри манири.

   23а.  Трговецот се обврзува да не открива никакви лични податоци за корисниците на трети лица - државни органи, трговски друштва, поединци и други, освен во случаите кога е добиено изрична писмена согласност на клиентот, информацијата дека обвинет од страна на државните органи или функционери, кои според важечкото законодавство се овластени да бараат и собираат такви информации. Трговецот е должен да ги обезбеди информациите според законот.

    

   VII. ПРОМЕНИ

    

   24. Општите услови можат да се менуваат во секое време од трговецот кој има право  да ги менува карактеристиките на услугите во овие Услови и врз основа на промените во законодавството. Трговецот се обврзува да го извести корисникот за измените во Општите услови, на видно место  на Интернет страницата да објави соопштение за измените  и да им даде доволен период за да се запознаат со истите. Во дадениот рок, ако корисникот не изјави дека ги отфрла промените, тогаш тој се смета обврзан од нив. Во случај да Корисникот изјави во дадениот рок, дека не се согласува со промените, тогаш трговецот има право веднаш да запре или да прекине со обезбедувањето на услугите на Корисникот.

    

   VIII. ТЕРМИНОЛОГИЈА

    

   25. Под "Корисник / клиент" се разбира секој кој е натоварен на Интернет страницата www.zvucnaizolacija.com.mk на својот компјутер.

   26. Под "Нарачка" се подразбираат избраните стоки и сите други карактеристики поврзани со начинот на испорака и плаќање на стоката од страна на клиентот / корисникот.

   27. Интернет продавницата www.zvucnaizolacija.com.mk е сопственост на DECIBEL Ltd.

   28. Сите спорови меѓу државите се решаваат во дух на разбирање и добра воља. Во случај дa согласност не биде постигнатa, сите нерешени спорови, вклучувајќи спорови кои произлегуваат или се однесуваат на толкувањето на неговата невалидност, исполнување или раскинување, како и спорови за пополнување на празнините во договорот или прилагодувањето кон новонастанатата околност ќе бидат решени од надлежниот суд за регистрација на трговец, според македонското законодавство.

    

    

 • newsletter